Tag Archives: nhang thiền

Trầm hương với đời sống Thiền

thiền

Thiền định (meditation) với sức khỏe con người Có nhiều người hỏi “Thiền định là gì?”  Có thể giải thích với họ rằng Thiền là chú ý về một đối tượng đặc biệt nào đó nhằm một mục tiêu đặc biệt. Những người thực tập tâm linh trong các truyền thống khác nhau trong nhiều quốc gia đã sánh tạo ra nhiều cách thực hành thiền khác trong nhiều thế […]